Zadania » Funkcje

Dany trójmian kwadratowy y = -½x²+6x-14 sprować do postaci kanonicznej, sporząć wykres tej funkcji i opisz własności tej funkcji.
Zobacz rozwiązanie ↓
Wyznacz najmniejsza i najwieksza wartosc funkcji kwadratowej f w podanym przedziale; a)f(x)=-4x²+5x i xE <-1;1>
b)f(x)=2x²-3x+4 i xE<-2;2>
c)f(x)=3(x+2)(x-1) i xE<-2; o>
Zobacz rozwiązanie ↓
Z. 1
Narysuj wykresy
a)y=x+1, x∈{-4,1,1,3}
b)y=x+2,1≤x≤2
Z. 2
Sporządź wykresy funkcji liniowych
a)y=-x
b)y=3x-1
c)y=-⅕x+2
potrzebne mi sa
Zobacz rozwiązanie ↓
Sporządź wykres funkcji (zrobię sama. . Oraz wypisz jej własności (miejsce zerowe, dziedzina funkcji, pkt. przecięcia, czy jest rosnąca, czy malejąca i czy jest dodatnia czy ujemna) . ;**
a) f(x)= ⅔x -6
b) f(x)= -3x-¼
Zobacz rozwiązanie ↓
Zad 9.
Dana jest funkcja f(x)=(m²+4)x²+mx+3. Wówczas.
A)dla m=-2 funkcja osiąga swoją wartść największą
B)dla m=0 funkcja ma dwa miejsca zerowe
C)dla m=-2 funkcja jest liniowa
D)dla m=0 funkcja nie ma miejsc zerowych
Zobacz rozwiązanie ↓
Funkcję liniową określono wzorem :
y= 5/3x -⅙
a) Zapisz i rozwiąż równanie, które pozwala na obliczenie miejsca zerowego tej fukncji
b)Ustal współrzędne punktów przecięcia wykresu tej funkcji z osiami układu współrzędnych
Zobacz rozwiązanie ↓
Funkcja liniowa f(x)= 3ax-b jest malejąca natomiast funkcja g(x)=bx-3a jest rosnąca. Wykresy funkcji f i g przecinają oś Ox w tym samym punkcie A. Oblicz odciętą punktu A oraz wzór funkcji f i g wiedząc że ich wykresy są prostopadłe.
Zobacz rozwiązanie ↓
Funkcja określona jest następująco: Każdej liczbie rzeczywistej dodatniej przyporządkowujemy odwrotność tej liczby.
a) Podaj wzór tej funkcji.
b)Oblicz wartośći tej funkcji dla kilku wybranych argumentów.
c)Dla jakich argumentów wartośći funkcji wynoszą ⅓, ¾, 2, 1, 1⅓, o,1; o, ooo1?
Zobacz rozwiązanie ↓
Funkcje f i g sa funkcjami liniowymi. Miejscem zerowym funkcji f jest x= - 2 a miejscem zerowym funkcji g jest x =4. Wykresy tych funkcji przecinaja sie na punkcie (1, 3)
a) dla jakich argumentow funkcja f przyjmuje wartosci dodadnie?
b)dla jakich agrumentow funkcja g przyjmuje wartosci ujemne?
aby wszystkie pod pkt. miały obliczenia.
Zobacz rozwiązanie ↓
niech mi ktoś zrobi to zadanie
Wyznacz wszystkie wartosci ’m’ dla których funkcja liniowa y=(-2m +6)x+2 jest
-rosnąca
-stała
-malejąca
Nie wiem trzeba to podstawiać do wzoru?
Zobacz rozwiązanie ↓
Dane sa funkcje y=-1)2x-2 i y =-x+1
oblicz miejsce zerowe i oblicz pole figury ograniczonej tymi wykresami oraz osiami układu współrzędnych
Napisz wzór funkcji której wykres jest równoległy do wykresu funkcji y=-1)5 x+10 oraz przechodzi przez punkt A=(-5,3)
Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości mniejsze od 12. oblicz miejsce zerowe funkcji, czy funkcja jest malejąca, rosnąca czy stała
Zobacz rozwiązanie ↓
Narysuj wykres funkcji y=3x-1dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne. Oblicz miejsce zerowe tej funkcji zapisz w tabeli argumenty i wartości tej funkcji
Zobacz rozwiązanie ↓
Zbadaj czy poniższa funkcja ma miejsce zerowe. Odpowiedź uzasadnij.
f(x) = 0,(1)x² + 2,(6)x + 16
Zobacz rozwiązanie ↓
Mam napisać po trzy przykłady funkcji słownej i bezsłownej. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć te funkcje tak z polskiego na nasze? i podać po 3 przyklady?
Zobacz rozwiązanie ↓
Dana jest funkcja y = 2 x -6
a ) sporządź wykres funkcji
b) oblicz miejsce zerowe funkcji
c)jaka jest wartośc funkcji dla argumentu x = 1?
d)znajdź argument dla którego wartośc funkcji wynosi -5
e) sprawdź, czy punkt A = 2,10
f)podaj współrzędne punktów, w których wykres funkcji przecina osie układów współrzędnych
Zobacz rozwiązanie ↓
Dana jest funkcja f(x)=-xdo kwadratu+2x+3, a)narysuj jej funkcje b)podaj własności
c)znajdz wartość największą i wartość najmniejszą funkcji w przedziale<0,2>
d)podaj wzór funkcji w postaci kanonicznej i iloczynow
Zobacz rozwiązanie ↓
Zad1 Dane sa zbiory:
A={-4,2,1,0,1,3,6,7} B={-4,3,0,2,3,7}
Oblicz: AB, A iloczB, A U B, BA
zad2. Oblicz:
(pierw. 3+2pierw. 5)do kwadratu =
nad. kreska 2 i jedna czwarta+3,5razy trzy czternaste
pod kreska (6,7-4,2)do kwadr. =
zad3
na osi liczbowej zaznacz przedzialy liczbowe oraz wyznacz zbiory AUB, A ILOCZ. B, AB, BA: A=<-2;7) B=<3,11>
ZAD4.
Darek chcialby za rok wydac na sprzet sportowy kwote 4100zl. Czy składajac 4000zl. na lokate roczna oprocentowana 6% w skali roku, odbierze potrzebna kwote, jezeli od naliczonych odsetek jest pobierany podatek w wysok. 19%
zad. 5podaj dziedzine i miejsce zerowe funkcji f:
f(x)=nad kreska 2x, pod kreska 6x-4
f(X)=nad kreska xdo kwadr -2, pod kreska (x-2)(x-5)
zad6.
Dla jakich argumentów funkcja y=7x-7 przyjmuje wartosci:
a) ujemne
b) wieksze badz rowne 9?
Zobacz rozwiązanie ↓
Zbiorem wartości funkcji, opisanej wzorem f(x)=-1,2x, jest zbiór {-2,4 ;-0,4 ; 0 ;1,2 ;1/5 }. Podaj dziedzinę tej funkcji i odczytaj własności tej funkcji.
(w nawiasie jedna piąta)
Zobacz rozwiązanie ↓
Funkcja f jest funkcją liniową. Znajdź kilka punktów nalezących do wykresu tej funkcji i zaznacz je w układzie współrzędnych. narysuj wykres funkcji f.
a) f(x)=2x-3
b) f(x)=0,5x+4
c) f(x)=-x+2
Zobacz rozwiązanie ↓
W hurtowni owoców zmagazynowano 15 ton jabłek. Codziennie hurtownia sprzedaje 120kg jabłek.
a) napisz wzór wyrażający zależnośc między ilością jabłek pozostających w hurtowni a liczbą dni sprzedaży
b) określ dziedzinę otrzymanej funkcji
c) podaj na ile dni sprzedaży wystarczy zgromadzonych jabłek, jeśli przyjmiemy, że ilośc kilogramów sprzedanych codziennie jest stała i wynosi 120kg
Zobacz rozwiązanie ↓
Dla jakich wartości parametru m prosta i parabola o podanych równaniach mają dwa punkty wspólne?
y=2x-2m
y=x2+x-3
Zobacz rozwiązanie ↓
1. dane są funkcje y=x², y=2x+4
-sporządź wykres funkcji w jednym układzie współrzędnym
-podaj miejsce zerowe
-dla jakich argumentów obie są jednocześnie rosnące
Zobacz rozwiązanie ↓
Dana jest funkcja f(x)=1/2 x+1. okresl
a)dziedzine funkcji
b)zbiór wartosci
c)miejsce zerowe
d)zbiór tych argumentów dla kturych funkcja przyjmuje wartości dodatnie oras zbiór tych argumentów dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne
e)monotonicznosc funkcji
f)czy jest róznowartosciowa
dla jakich argumentów osiaga wartosc najmniejsza a dla jakich wartosc najwieksza
Zobacz rozwiązanie ↓
Osia symetrii wykresu funkcji kwadratowej f(x)=4xkwadrat-8x+8 jest prosta o rownaniu:
a)y-8=0 b)x-1=0 c) x=2 d) y=1
Zobacz rozwiązanie ↓
Stojak na plakat ma kształt trójkąta równoramiennego o podstawie 2,40m i wysokości 2m. Naklejony na trójkąt plakat ma kształt prostokąta. Jakie wymiary musi mieć prostokąt, aby powierzchnia plakatu zajmowała jak najwiekszą część powierzchni trójkąta?)
Zobacz rozwiązanie ↓
W kole wykreślono średnicę AB, a z punktu B wykreślono cięciwę BC równą promieniowi okręgu. Oblicz miary kątów trójkąta ABC.
Zobacz rozwiązanie ↓
Dane są funkcje:
f(x) =2x-10- √3, x∈R i g(x)=-3x+15-2 √3, x∈R.
a. Która z tych funkcji przyjmuje większą wartość dla argumentu 5?
b. Dla jakiego argumentu obie funkcje przyjmują tę samą wartość?
c. Wyznacz miejsce zerowe każdej z tych funkcji.
Zobacz rozwiązanie ↓