Zadania » Kąty

Odpowiedziec na pytanie
Czym jest trapez(czyli chodzi o to: romb. itp duzoo przykładow)
Czym jest romb
Czym jest deltoid
Czym jest równoległobok
Czym jest prostokąt
Zobacz rozwiązanie ↓
Sześcian o krawędzi długości 8 cm rozcięto na dwa graniastosłupy trójkątne. Oszacuj, czy arkusz papieru o wymiarach 20cm x 30cm wystarczy na oklejenie powierzchni obu otrzymanych graniastosłupów.
Zobacz rozwiązanie ↓
Kąt zewnętrzny przy podstawie kąta równoramiennego jest większy o 36 st. od kąta zewnętrznego przy jego wierzchołku naprzeciw podstawy. Wyznacz kąty tego trójkąta.
Zobacz rozwiązanie ↓
W pewnym trójkacie równoramiennym kąt między ramionami ma miarę o 33 stopni mniejszą niż kąt przy podstawie. Oblicz miary kątów tego trójkąta.
Zobacz rozwiązanie ↓
Napisz definicję i cechy charakterystyczne:
- wysokości
- przekątnej
- środkowej
- symetralnej
- dwusiecznej.
*
Zobacz rozwiązanie ↓
Kąty AOC i BOD są kątami wierzchołkowymi. Wykaż, że przedłużenie dwusiecznej kąta AOC jest dwusieczną kąta BOD.
Zobacz rozwiązanie ↓
Przekątna trapezu równoramiennego tworzy z podstawą kąt o mierze 30stopni, natomiast z ramieniem kąt o mierze 20stopni. Podaj miary kątów tego trapezu.
Zobacz rozwiązanie ↓
W pewnym trójkącie równaramiennym kąd przy podstawie jest o 30 stopni więkrzy od kąta między ramionami. Jakie miary mają kąty jego trójkąta?
Zadnie z podręcznika "matematyka z plusem 1" zadanie 28, strona 197.
i prosze o wypisanie konktetnych danych z zadania, oraz konkretne i czylena obliczenia.
Zobacz rozwiązanie ↓
Dany jest trójkąt równoramienny ABC o kącie przy podstawie 45 stopni i obwodzie 16. Oblicz pole tego trójkąta.
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz miarykątów trójkąta równoramiennego w którym:
a) kąt przy podstawie ma miarę cztery razy mniejszą od kąta między ramionami
b) kąt przy podstawie ma miarę siedem razy większą od kąta między ramionami
Zobacz rozwiązanie ↓
W kąt wpisano okrąg. Punkty styczności okręgu z ramionami kąta dzielą ten okrąg na dwa łuki w stosunku 1 do 3. Oblicz mierę kąta w który wpisano okrąg.
Zobacz rozwiązanie ↓
Bardzo proszę o jak najszybszą odpowiedź. Mogą być działania albo wyjaśnienie słowami. :
Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat boku a= 2√3.
Przekątna prostpadłościanu wynosi 5 cm. Oblicz pole pow. całkowitej tego graniastosłupa.
Zobacz rozwiązanie ↓
W trójkącie ABC boki AC i BC mają taką samą długość. Na półprostej BC poza bokiem BC zaznaczono punkt D tak, że prosta przechodząca przez punkt D i prostopadła do boku AB przecina się z bokiem AC w punkcie E. Udowodnij, że trójkąt CDE jest równoramienny.
Zobacz rozwiązanie ↓
Poniżej podane są twierdzenia, wśród których znajdują się twierdzenia fałszywe
1) Jeśli liczba jest parzysta, to jest podzielna przez 12.
2) Jeśli trójkąt ma dwa kąty ostre, to jest ostrokątny.
3) Jeśli liczba jest podzielna przez 3 i 5, to jest podzielna przez 15.
4) Jeśli przekątne czworokąta przecinają się pod kątem prostym, to czworokąt jest
kwadratem.
Wykonaj następujące polecenia:
a) Wskaż twierdzenia prawdziwe.
b) Dla każdego twierdzenia wypisz jego założenie i tezę; sformułuj twierdzenie odwrotne do danego; oceń wartość logiczną twierdzenia odwrotnego.
c) Zapisz twierdzenie 3) w formie równoważności.
Zobacz rozwiązanie ↓
1) Różnica miar kątów przeciwległych trapezu równoramiennego wynosi 30 stopni. Oblicz miary kątów trapezu.
2)Oblicz miary kątów równoległoboku w którym miara jednego z dwóch kolejnych kątów jest o 38 stopni większa od miary drugiego kata.
Zobacz rozwiązanie ↓
Hej wam Miałabym prośbę byłabym wdzięczna gdyby ktoś ze chciał mi pomóc w 3 zadania z matmy. Mam małe z tym problemy mam nadzieję, że ktoś mi pomoże z góry dziękkuję Odpowiedź do zadań proszę albo tu, albo na e-mail [email  protected] bądź na gg 2027211. W załączniku 2 rysunki do zad 1 i 2
1. Punkty A, B, C, D należą do 1 prostej i są położone jak na rysunku po niżej, wiedząc, że dł. |AD| =12cm, |AC|=6cm, |DB|=8cm. Oblicz dł. odcinków |AB|, |BC|, |CD|.
2. Wiedząc, że miara kąta |<) AOC|= 115^ i miara |<)DOB+|=140^, oblicz :
|<)AOB|=?
|<)BOC|=?
|<)COD|=?
Mała legenda:
( ^ - stopni)
(<) - kąt alfa)
3. Różnica miar 2 kątów przyległych wynosi 21^. Wyznacz miarę tych kątów.
Zobacz rozwiązanie ↓
Różnica miar kątó przeciwległch trapezu równoramiennego wynosi 30 stopni. Oblicz miary kątów trapezu.
Zobacz rozwiązanie ↓
Zadanie 1. rysunek w załączniku -> MUSZĘ MIEĆ POPRAWNE ROZWIĄZANIE.
Kąt padania promienisłonecznych ma miarę 20(stopni)
Wówczas:
A. drzewo wysokości 20m rzuca cien długosci
x= 20/tg 20(stopni)
B. drzewo rzuca w przyblizeniu cień długosci 30m
C. odległosc wierzchołka drzewa od konca jego cienia wybosi w przyblizeniu 40,5m
D. odległośc wierzchołka drzewa od konca jego cienia wynoci c= 20/sin70(stopni)
ZADANIE 2
Liczba sin65(stopni) jest?
A. wieksza od 1/2
B. mniejsza od √2/2
C. wieksza od 1
D. mniejsza od √3/2
-> podać poprawne rozwiazanie + rozawiazanie <<<<-
ZADANIE 3
w trojkacie rownoramiennym podstawa wynosi 10cm. Znajdz miary kątów w trojkacie, jezeli jeden z nich ma miarę 42(stopni). Oblicz wysokosc tego trojkata. Rozpatrz dwa przypadki.
ZADANIE 4
Latarnia morska ma wysokosc 48m n. p. m wysyła sygnały świetlne. Kapitan statku dostrzegł jej swiatło pod katem 4(stopni). W jakiej odległosci od latarni morskiej znajduje sie statek?

Zobacz rozwiązanie ↓
Wyznacz długość wysokości rombu, którego bok ma długość 6cm, a kąt rozwarty ma miarę 120 stopni.
Zobacz rozwiązanie ↓
Jaki warunek musi spełniać równoległobok, aby można było na nim opisać okrąg? a jaki warunek musi spełniac romb
Zobacz rozwiązanie ↓
W równoległoboku o polu równym 120cm² przekątne przecinaja się pod kątem 150°. Oblicz długość dłuższej przekątnej, jeżeli długość krótszej wynosi 10 pierwiastków z 3 cm
Zobacz rozwiązanie ↓
W trójkącie ABC dane są : |AB|=3. |AC|=5, |kąt CAB|=60 stopni. Oblicz pole tego trójkąta oraz długość części dwusiecznej kąta CAB zawartej wewnątrz trójkąta AB
Zobacz rozwiązanie ↓
STOSUNEK MIAR KĄTÓW WEWNĘTRZNYCH PRZY RAMIENIU TRAPEZU RÓWNORAMIENNEGO JEST RÓWNY 1:3. OBLICZ MIARY KĄTÓW WEWNĘTRZNYCH TRAPEZU?
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz miary kątów czworokąta ABCD, wiedząc, że:
a) przekątna AC jest dwusieczną kąta przy wierzchołku A i dwusieczną kąta przy wierzchołku C oraz kąt ACB jest o 20 stopni mniejszy od kąta DAC, natomiast kąt ADC jest o 50 stopni większy od kąta CAB.
b) przekątna AC jest dwusieczną kąta przy wierzchołku A oraz suma miar kątów DAC i DCA wynosi 90 stopni, kąt DCA ma miarę dwa razy większą niż kąt ACB, natomiast kąt ABC jest o 60stopni większy od kąta DAC.
c) Czy czworokąt ABCD jest deltoidem?
Zobacz rozwiązanie ↓
W trapezie ABCD:
Bok AB=a
Bok CD=b
a||b
Przez miejsce przecięcia przekątnych przechodzi odcinek EF. Punkty EF znajdują się na ramionach trapezu. EF||AB.
Polecenie. Pokazać, że:
EF=(2ab)/(a+b)
Zobacz rozwiązanie ↓
Kwadrat podzielono na dwa prostokąty, których stosunek pól jest równy 3 :1. Wyznacz stosunek obwodów tych prostokątów.
powinno wyjść 7:5
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz pole i obwód trapezu prostokątnego którego podstawy mają długośc 18 cm i 12 cm a kąt rozwarty ma miarę 120 st?
Zobacz rozwiązanie ↓
Narysuj trójkato bokach dlugosci 4 cm 6cm 6cm. Obliczobwód tego trójkata. CZytrójkat ten jest ostrokatny prostokatny czy rozwartokatny.
Zobacz rozwiązanie ↓