Zadania » Uklad wspolrzednych

Dany jest punkt C=(2,3) i prosta o równaniu Y=2x-8 będąca semestralną odcinka BC. Wyznacz współrzędne punktu B. Wykonaj obliczenia uzasadniając odpowiedź
Zobacz rozwiązanie ↓
Wyznaczyć współrzędne punktu wspólnego prostych zawierających wysokość trójkąta ABC wiedząc, że A=(2,3), B=(2,5), C=(-1,1)
Zobacz rozwiązanie ↓
Odcinek, ktorego końce mają współrzędne: A=(1,1) i B=(2,2) obracamy wokół początku układu współrzędnych o kąt 60 stopni. Oblicz, jakie długości mają łuki zakreślone przez końce tego odcinka w trakcie obrotu.
Zobacz rozwiązanie ↓
Odcinek BD jest przekątną prostokąta ABCD, którego boki są równoległe do osi układu współrzędnych. Narysuj ten prostokąt i znajdź współrzędne pozostałych wierzchołków prostokąta, jeżeli B=(3,3), D=(-4,2).
Zobacz rozwiązanie ↓
Dane są punkty: A(-10,12) B(5,3)
a)napisz równanie prostej AB
b)prosta AB przecina prostą g: 2x+5y-5=0
oblicz współrzędne punktu C, wyznacz równanie symetralnej odcinka AB
Zobacz rozwiązanie ↓
Dla punktu A=(-2,7), który należy do wykresu funkcji y=2x^2-1 znajdź punkt symetryczny względem osi symetrii wykresu.
Zobacz rozwiązanie ↓
Figura ABCD jest prostokątem, którego trzy wierzchołki mają współrzędne:
A(1,4), B(4,1) oraz C(-1,4). Napisz równania prostych, w których zawierają się boki tego prostokata.
Zobacz rozwiązanie ↓
Odległość wierzchołka paraboli f(x)=x²-10x+8 od osi OX jest równa:
a) 5
b)17
c)√5
d)√17
Zobacz rozwiązanie ↓
1)wyznacz współrzędne środka odcinka
A(-2,1) B=(6,3) obl
2)Sprawdz czy trójkąt ABC jeste prostokątny
A=(3,0 ) B =( -6,8) C=(-2 -2)
Oblicz obwód tego tójkąta
3)Dany jest punk A=5,8
wyznacz wspolrzedne punktu b jeseli srodkiem odcinka AB jest punkt S=(-1-3)
Zobacz rozwiązanie ↓
1. Dany jest trójkąt ograniczony prostymi 4x+3y-21=0; x+2y-4=0;3x+y-7=0. Wyznacz wierzchołki tego trójkąta, napisz równania symetralnych boków trójkąta.
2Dane są równania prostych x+2y-6=0; x-y=4x-y-15=0 w których zawarte są boki trójkąta |ABC|:
a)Oblicz współrzędne wierzchołków trójkąta |ABC|,
b)Wyznaczyć współrzędne punktu B tak aby czworokąt ABCD był równoległobokiem
Zobacz rozwiązanie ↓
K: -2x-8y+24=0
l: -5x-3y+43=0
m:3x-5y+15=0
a) wyznacz współrzędne wierzchołków A, B, C trójkąta ograniczonego tymi prostymi.
b) oblicz obwód tego trójkąta
c)wyznacz równanie symetralnej boku trójkąta zawartego w prostej k
d)wykaż, czy dany trójkąt jest prostokątny
e)podaj współrzędne wierzchołków trójkąta który jest obrazem trójkąta ABC w symetrii osiowej względem prostej y=2.
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz najmniejszą i najwiekszą wartość funkcji kwadratowej y=3x²-5x+7 w przedziale <-1;2>
Zobacz rozwiązanie ↓
Oblicz odległość środka okręgu o równaniu x²+y²-6y-17=0 zawartej w prostej o równaniu x+y-9=0
Zobacz rozwiązanie ↓
ZADANIE 1
napisz równanie prostej przechodzącej przez A=(-6,1) i B=(2,3) oraz rónanie prostej prostopadłej i równoległej do tej prostej i przechodzącej przez punkt
C=(-1,1)
ZADANIE 2
punkty A=(2,5) i B=(-4,1) są końcami odcinka znajdz środek, długość tego odcinka oraz napisz równanie symetralnejtego odcinka.
ZADANIE3
punkty P=(1,4) i S=(3,0) należą do okręgu, którego środek leży na prostej o równaniu x-y+2=0 znajdz równanie tego okręgu.
ZADANIE 4
bok rombu ma długość 17, a jego dłuższa przekątna 30. oblicz pole tego rombu.
Zobacz rozwiązanie ↓
Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i przez
środek okręgu o równaniu x do 2 +y do 2 -2x+4y-5=0
Zobacz rozwiązanie ↓