Zadania » Uklad wspolrzednych

Dany jest punkt C=(2,3) i prosta o równaniu Y=2x-8 będąca semestralną odcinka BC. Wyznacz współrzędne punktu B. Wykonaj obliczenia uzasadniając odpowiedź
Zobacz rozwiązanie ↓
Wyznaczyć współrzędne punktu wspólnego prostych zawierających wysokość trójkąta ABC wiedząc, że A=(2,3), B=(2,5), C=(-1,1)
Zobacz rozwiązanie ↓
Odcinek, ktorego końce mają współrzędne: A=(1,1) i B=(2,2) obracamy wokół początku układu współrzędnych o kąt 60 stopni. Oblicz, jakie długości mają łuki zakreślone przez końce tego odcinka w trakcie obrotu.
Zobacz rozwiązanie ↓
Odcinek BD jest przekątną prostokąta ABCD, którego boki są równoległe do osi układu współrzędnych. Narysuj ten prostokąt i znajdź współrzędne pozostałych wierzchołków prostokąta, jeżeli B=(3,3), D=(-4,2).
Zobacz rozwiązanie ↓
Dane są punkty: A(-10,12) B(5,3)
a)napisz równanie prostej AB
b)prosta AB przecina prostą g: 2x+5y-5=0
oblicz współrzędne punktu C, wyznacz równanie symetralnej odcinka AB
Zobacz rozwiązanie ↓
Dla punktu A=(-2,7), który należy do wykresu funkcji y=2x^2-1 znajdź punkt symetryczny względem osi symetrii wykresu.
Zobacz rozwiązanie ↓
Figura ABCD jest prostokątem, którego trzy wierzchołki mają współrzędne:
A(1,4), B(4,1) oraz C(-1,4). Napisz równania prostych, w których zawierają się boki tego prostokata.
Zobacz rozwiązanie ↓
Odległość wierzchołka paraboli f(x)=x²-10x+8 od osi OX jest równa:
a) 5
b)17
c)√5
d)√17
Zobacz rozwiązanie ↓