Zadania » Wielomiany

Wyznacz zbiory A, B, A^ B, A-B ORAZ A^ B, JEŚLI A = {X: X =R ^/X-1/ > ROWNE 2} I B={X: X =R ^4PRZEZ X > X}
Zobacz rozwiązanie ↓
Uporządkuj wielomian:
a) W(x) = (3-2x²)² - 4(x²+1)(x²-4)
b) V(x) = x(1-x)³ - 2x(x+3) + (2-x)²
c) Q(x) = (x-3)³ - 12(x²+3)
d) Z(x) = (2x +1)³ - (x²-2)(x²+1)
Zobacz rozwiązanie ↓
Dane są wielomiany G(x)=(ax²+x+3)(x+b), H(x)=3x³+7x²+5+6.
a) Wyznacz a i b, dla których wielomiany G(x) i H(x) są równe.
b) Nie wykonując dzielenia wyznacz resztę z dzielenia wielomianu H(x) przez x-2.
To jest zadanie jedno z pięciu jakie będe pisał na poprawie sprawdzianu. Punkt a już mam zrobiony ale nie umiem punktu b. Nauczycielka z maty zrobiła to zadanie ale nie do końca, napiszę wam
a)G(x)=ax³+abx²+x2+bx+3x+3b=ax³+x²(ab+1)+x(b+3)+3b
H(x)=3x³+7x²+5x+b
a=3
ab+1=7
b+3=5
3b=6, b=2
b) Tego nie rozumiem
H(x)=(x-2)×Q(x)+R(x), st+R(x)=0
H(2)=a
H(2)=(2-2)×Q(2)+R(2)
H(2)=24+28+10+6=68? O co chodzi i czy coś jest dalej?
Zobacz rozwiązanie ↓
Dla jakich wartości parametrów a, b reszta z dzielenia wielomianu W(x) przez wielomian P(x) jest równa R(x), gdy:
W(x)= x4 + (a+b)x3 + 2x2 + bx + 6, P(x)= x2 + 4x + 3, R(x)= x+9
Zobacz rozwiązanie ↓
Cześć może mi ktoś pomóc? potrzebuje szybko pomocy w zadaniu
uzasadnijże wartość wielomianu x^5-5x^3+4x dla każdej liczby calkowitej jest liczbą podzielną przez 120
Zobacz rozwiązanie ↓
Wielomiany, tylko proszę to rozwinąć jeden przykład z deltą
W(x)=2x²-32
W(x)=6x²+7x-3
W(x)=x³+3x²-4x-20
W(x)=x⁴-10x²+9
Zobacz rozwiązanie ↓
Rozwiąż równanie :
a. (1-2x)² - (1-2x)(x²+3) + 0
b. (x-3)(2x+2)=(x-3)(x²-6)
c. x²(2x-3)(x+2)=x³-2x²
d. 3x²-5x=x²+2x-3
e. x⁴+8x²=9
; *
Zobacz rozwiązanie ↓
Znajdź pierwiastki podanego wielomianu i ustal ich krotności
a) (x2-3x+2) (-2x2+3x +2) ( -2x2+x+1)
b)(x5-4x3+8x2-32) (x3-2x2)
inny zapis
a) (x^2 -3x+2) (-2x^2+3x+2) (-2x^2+x+1)
b) (x^5 -4x^3 +8x^2 -32) (x^3-2x^2)
Zobacz rozwiązanie ↓
Mam problem z dzieleniem jednomianów :/ Pomógłby ktoś mi rozpisać te 4 przykłady? Jestem kompletnie głupia z tego.
A) (2x³-x²+x-2)x-3)
B) (x³+6x²-6)x+2)
C) (x³-5x²+7x-3)x+2)
D) (x³-6x²+9x-4)x-2)
Zobacz rozwiązanie ↓
Są to wielomiany w(x)=2x⁴-x³+4x-3
P(x)=2x+3
P(x)=4ax³+6x²+2bx-4
Q(x)=4x³+2bx³+4x²-8x-4...
Zobacz rozwiązanie ↓
Podaj przykład wielomianu, którego wykres przechodzi przez punkty o współrzędnych: (1;5), (2;2), (3;4), (4;2), (5;5).
Zobacz rozwiązanie ↓
Objetość prostopadłościanu o krawedzi: x m,(x +1) m, (4x-3) m, jest równa 0.75 m sześciennego. Która sciana prostopadłościanu ma najmniejsze pole powiezrtchni. Obicz pole
Zobacz rozwiązanie ↓
Rozwiąż równania wielomianowe:
a) 4x^3 +8x^2-9x-18=0
b) x^4+4x^3= x^2+16x+12
c) x^4-x^2=54x-6x^3+72
d) x^4+x^3-7x^2-x+6=0
e) x^3-7x+6=0
f) x^4+2x^3+2x^2-1=0
g) x^4-3x^3+4x^2-6x+4=0
h) x^5+x^4-x^3-(x^2+2x+2)=0
Zad. 2 Rozwiąż równania wielomianowe:
a) x^4-5x^3+6x^2=0
b) x^4-x^3-x^2-x-2=0
c) x^4+x^3-7x^2-x+6=0
d) x^5+x^4-x^3-x^2-12x-12=0
e) 2x^3+x^2+6x+3=0
f) x^4-x^3-27x+27=0
g) (x-1)^3+8(x-1)^2=x+7
h)x(x+3)^2-2(3x^2+14x+10)=10
i) (x-3)^4-16=0
j)x^4-2x^3+2x-1=0
Zobacz rozwiązanie ↓
1. wyznacz współczynnik a, b, c, d wielomianu
W(x)=ax^3+bx^2+cx+d, jeśliW(x)=a(x+2)(x-4)^2 i wartość wielomianu dla x=6 wynosi 16.
2. oblicz współczynniki liczbowe p i q wielomianu W(x)=x^3+px^2+qx-5, wiedzac ze W(-1)=1 i W(2)=13
3. dane sa wielommianyW(x)=9x^3+3x^2-17x-4, Q(x)=3x^2+5x+2 oraz P(x)=mx+n. oblicz dla jakich wartości współczynników m i n wielomian W(x)+P(x) jest rowny wielomianowi Q(x)*P(x)
4. wielomian W(x)=(x-x1(małe jeden)(x-x2(małe 2))(x-x3(małe 3)) ma trzy pierwiastki, takie ze drugi jest o dwa wiekszy od trzeciego a trzeci jest dwa razy mniejszy od pierwszego. oblicz pierwiastki tego wielomianu wiedząc ze W(2)=-12.
Zobacz rozwiązanie ↓
Dany jest wielomian W(x)=4xdo czwartej-6x³-(a+3)x+8
a)wyznacz wartość a, wiedząc że W(-1)=23
b)sprawdź, czy dla wyznaczonej wartości a spełniona jest równość [W(1)-W(-1)]=22
Zobacz rozwiązanie ↓
Dany jest wielomian w(x)=x⁴-3x³+x²+3x-2
a)obliczyć w(√2)
b)sprawdz czy wielomian w(x) jest podzielny przez dwumian x-1
c)wyznacz resztę z dzielenia wielomianu w(x) przez wielomian P(x)=x-3
d)ile różnych pierwiastków ma wielomian w(x)?
Zobacz rozwiązanie ↓
1). W trapezie prostokątnym kąt ostry jest równy 30⁰, a krótsza podstawa jest równa wysokości i ma długość 6 cm. Oblicz obwód trapezu.
2). Wykonaj dzielenie wielomianu
(6a³+5a²b-13ab²a12b³)/(3a+4b)
3). Rozwiąż:
a. x³+4x²+9x+6=0
b. x³-9x²+26x-24=0
4). Rozwiąż:
a. x³-x²+x-1≥0
b. x³+3x²-4x-12<0
5). Nie wykonując dzielenia oblicz resztę z dzielenia wielomianów W(x) przez dwumian F(x):
W(x)=x³-5x²+6x+1 F(x)=x-3
Zobacz rozwiązanie ↓
Wyznacz te wartości a i b dla których wielomiany W i P są równe:
W(x)= x3+(a+b)x2+7x-5 P(x)=x3+8x2-(a-2b)x-5
Zobacz rozwiązanie ↓
Wielomiany
potrzebne na teraz ; D
Wielomiany W(x) i Q(x) sa rowne. Wyznacz wartości współczynników a, b, c, jeżeli:
a)W(x)=5x³-(3a+1)x²+bx-¾ i Q(x)=5x³+2x²-(3b+2)x+½c
b)W(x)=ax⁴+(4-3b)x³+7x-0,75c i Q(x)=x³+ax²+7x+4
Zobacz rozwiązanie ↓
Zapisz w postaci iloczynu:
a) ax+2ay=
b) x²y-xy²=
c) abx-aby=
d) -4aby+2abx=
e) 6mn²+3mn-3m²n=
f) mn-m-2m²=
g) 4m+8mn-10mnp=...
Zobacz rozwiązanie ↓