Zadania » Układy Równań

Punkty A = (−1, 6) i B = (3,−2) są wierzchołkami trójkąta ABC. Wiedząc, że punkt przecięcia się wysokości tego trójkąta ma współrzędne M = (0,−1) oblicz współrzędne wierzchołka C.
Zobacz rozwiązanie ↓
W pewnym prostokącie jeden z boków jest o 6cm dłuższy od drugiego. Gdy parę dłuższych boków skrócono o 20%, a parę krótszych przedłużono o 25% otrzymano prostokąt o takim samym obwodzie. Jaki obwód ma każdy z tych prostokotów?
Zobacz rozwiązanie ↓
2 borsuki ważą tyle co 3 lisy a 2 lisy ważą o 5kg więcej od jednego borsuka ile waży borsuk
fabryka produkuje zielone i czerwone szelki zsielone są o 50% tańsze niż czerwone i stanowią 10% produkowanych szelek. gdyby ta fabryka produkowała miesięcznie o 100 szelek mniej ale wszystkie czerwone to przychód nie zmienił by się. ile szelek miesięcznie produkuje ta fabryka
zadania są z 1 klasy gim i proszę o zrobienie na tym poziomie wiedzy
Zobacz rozwiązanie ↓
Zad1. oblicz:
-4-² + 2 × 3³ – 8⅔ - 4 log₄ 256=
Zad2. rozwiąż równanie:
5 × 27⁴-³x= 5/81
( 27 jest do potęgi 4-3x tylko minusa i X nie można bylo napisać dlatego ja piszę)
Zad3. Doprowadź do jednego logarytmu:
4 log₃ ( x-2) + log₃ y – log₃ 5=
Zad. 4 Zbadaj monotoniczność ciągu:
an =4 – 3n²
tutaj w an ( n powinno być niżej tylko nie było takiego wyrazu w indeksach dolnych )
zad5. Wyznacz ciąg arytmetyczny wiedząc, że a₄ = - 2,5 i a7= - 8,5
tutaj tak samo nie było w indeksie dolnym 7 więc jest napisana normalnie, ale ma być tak samo jak a₄.
Zobacz rozwiązanie ↓
Proste o równaniach y=ax+b i y=bx+a+1 przecinają się w punkcie A=(2;3). Wyznacz punkty przecięcia tych prostych z osią OX.
Zobacz rozwiązanie ↓
Rozwiąż podane układy równań metodą podstawiania:
a) x + 2y = -2
2x - y = 1
b) x + 4y =-2
3x - 8y =10
c) x - 2y =3
-2x +y =0
d) 2x + y = 9
5x - 4y = 3
e) 3x - 2y = 5
2x - y =4
f) 2x + 9y =-9
- 3x + 3y = 8
g) 2x + 3y = 4
8x - 5y = -1
h) x - y = 0
x + y + z = 4
x + 2y + 3z = 9
Zobacz rozwiązanie ↓
Mając dane punkty:
A=(-4,5)
B=(0,3)
a) napisz równanie prostej przechodzącej przez te pkt.
b) oblicz środek odcinak AB
c) znajdź odległość pomoiędzy punktami A i B
zad. 2
Wyznacz wzór ogólny ciągu artmetycznego gdy:
C1= -3
C2= 21
zad. 3
Oblicz podane sumy korzystając ze wzoru na sumę ciągu geometrycznego
3+6+12=.1536
Zobacz rozwiązanie ↓
Miara kąta rozwartego równoległoboku jest 5 razy większa od miary kąta ostrego. Oblicz miary kątów tego czworokąta.
Zobacz rozwiązanie ↓
Rozwiąż układy równań metodą podstawiania i metodą przeciwnych współczynników:
5=3x-y
5x-2y=7
Zobacz rozwiązanie ↓
Rozwiąż układ równań metodą podstawiania i metodą przeciwnych współczynników.
3x+2y=13
2x+y=11
Zobacz rozwiązanie ↓
Wyznacz równanie prostej równoległej do prostej AB i przechodzącej przez punkt C, jeżeli A(2,3), B(-3,1), C(-1,4)
Zobacz rozwiązanie ↓
1) Oblicz sumę miar kątów wewnętrznych w dziesięciokącie.
2)Oblicz ile przekątnych ma dziewięciokąt
3)Suma kwadratów trzech kolejnych liczb naturalnych jest równa 302. Znajdź te liczby
4)Suma dwóch liczb jest równa 135, a różnica 20% pierwszej liczby i 25% drugiej liczby wynosi 3. Znajdź te liczby.
Zobacz rozwiązanie ↓
Znajdź równianie prostej przechodzącej przez punkty:
a) A(0,1) B(2,5)
b) A(-2,3) B(1,9)
c) A(-1,5) B(1,3)
Zobacz rozwiązanie ↓
1) Wykresem funkcji f jest odcinek o końcach A=(-2;5) i B=(c; c+5). Znajdź miejsca zerowe funkcji f wiedząc, że jej najmniejsza wartość jest równa -2.
Zobacz rozwiązanie ↓
Na dwóch róznych maszynach w ciągu 8 godzin pracy, wykonywanych jest 900 detali. Pierwsza maszyna pracowala przez 9 godzin 36 minut, druga przez 10 godzin. Razem wykonały 1100 detali. Ile detali jest wykonywanych w ciągu 8 godzin na każdej z tych maszyn? Która z maszyn wykonała więcej detali w ciągu 8 godzin pracy?
Zobacz rozwiązanie ↓
Dla jakich wartości parametrów "a" i "b" wielomian W(x)=x^4-4x^3+6x^2-ax+2 jest podzielny przez trójmian p(x)=x^2+bx+2? .
Zobacz rozwiązanie ↓
Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników.
A) 3x+2y=2
-3x+y=10
B) 9x+8y=1
5x-6y=11
Zobacz rozwiązanie ↓
Przyjrzyj się podanym cenom. Ile powinny koszyować lody z bitą śmietaną?
CENY:
lody z owocami-2,67zł
galaretka z owocami-2,45zł
galaretka z bitą śmietaną-1,68zł
Zobacz rozwiązanie ↓
Rozwiązać układ równań:
{2x+5y=8
{x+3y=4
najpierw metodą podstawiania a następnie metodą przeciwstawnych współczynników. Która z metod okazała się szybsza w tym przypadku.
Zobacz rozwiązanie ↓
Zaznacz w układzie współrzędnych punkty, których współrzędne x i y spełniają podane formy zdaniowe:
a) p (x, y): x - 2y = -3 ∧ 2x + y = 4
b) q (x, y): 2x + y = 2 ∧ 3x - 2y = 17
c) r (x, y): x - y = 1 ∨ x + y = 2
d) s (x, y): x + y = 1 ∨x - y = 3
zaznaczyć umiem, ale jak to rozwiązać?
jak układy równań?
Zobacz rozwiązanie ↓
Proszę.
zaznacz w układzie współrzędnych punkty, których współrzędne x i y spełniają podane formy zdaniowe:
a) p (x, y): x - 2y = -3 ∧ 2x + y = 4
b) q (x, y): 2x + y = 2 ∧ 3x - 2y = 17
c) r (x, y): x - y = 1 ∨ x + y = 2
d) s (x, y): x + y = 1 ∨x - y = 3
zaznaczyć umiem, ale jak to rozwiązać?
jak układy równań?
Zobacz rozwiązanie ↓
Na lekcji techniki uczniowie budowali modele sześcianów i czworościanów foremnych. Używali do tego patyków o długości 10 cm. zbudowali 7 brył z 60 patyków. ile modeli każdego rodzaju zbudowali?
Zobacz rozwiązanie ↓
Dany jest trójkąt o wierzchołkach
A = (-2,2) B = (2,4) C = (6,4)
Napisz ;
- równania boków trójkąta ABC
- równania symetrycznych trójkąta
- równania środkowych trójkąta
- wyznacz środek ciężkości trójkąta ABC
- napisz równanie okręgu opisanego na trójkącie ABC
- wyznacz równanie wysokości poprowadzonej z wierzchołka A i oblicz jego pole
Zobacz rozwiązanie ↓
Za 2 zeszyty i 4 flamastry zapłacono 20 zl a za 4 zeszyty i 6 flamastrow zapłacono 26 zl. jaka jest cena 1 zeszytu a jaka flamatra
Zobacz rozwiązanie ↓
Asia ma 79 zł w monetach dwu- i pięciozłotowych. W sumie ma 26 wszystkich monet. Ile monet każdego rodzaju ma Asia?
Zobacz rozwiązanie ↓
Jest rysunek chodnika 171 cm / 102 cm (5 płytek na 3 płytki), a jego treść jest następująca: rysunek przedstawia fragment chodnika ułozonego z kwadratowych płytek. Jaka jest szerokość odstępów miedzy płytkami?
Odp. A. 1 cm, B. 1,5 cm, C. 2 cm, D. 5 cm
Zobacz rozwiązanie ↓
Rozwiąż układy równań
×+2γ=9
γ-1=3×
następne
×-γ=2
½×-1=¼γ
następny
-×-γ=2
3(3×+γ)=-20
za rozwiązanie
Zobacz rozwiązanie ↓
A) Rozwiąż układy równań.
{x=y
5x-y=4
{y=2x+1
4x+y=13
{5y-x=3
x=3-y
b)z podanych równań wyznacz y, tzn. tak przekształć równania, aby pojednej stronie występowała tylko litera y
2x-y=5
⅓ y=x-3
3(x-y)=2x
⅔x=¾y
4x+2y=1
6x-⅔y
Zobacz rozwiązanie ↓
Rozwiąż układy równań
a) x+2y=9
y-1 =3x
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
b) x-y=2
½x-1=¼y
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
c) -x -y =2
2(3x+y)=-20
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
d) 4x+3y =54
⅓x= 4( 1+⅛y)
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Zobacz rozwiązanie ↓